Ovjeravanje

Jedna od usluga koje nudimo svojim korisnicima je usluga ovjeravanja mjernih uređaja kojim utvrđujemo zadovoljava li pojedino mjerilo zahtjeve određene klase mjerila. Ovjeravanje je postupak koji je reguliran zakonskim propisima i kao takav dio je zakonskog mjeriteljstva, pod ingerencijom Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM). Mjeriteljski nadzor obvezno je obaviti nad zakonskim mjerilima koja se upotrebljavaju u:

- trgovačkim poslovima kod kojih se cijena robe, tj. učinjene usluge određuje na temelju mjerenja

- zdravstvu, veterinarstvu i ispitivanju lijekova

- zaštiti okoliša, zaštiti na radu i zaštiti od nesreća

- prometu

- sustavu tarifiranja

- kontrolnim uređajima koji se upotrebljavaju kao etaloni za ispitivanje i ovjeravanje mjerila. 

 

Postupak ovjere zakonskih mjerila 

Sva navedena zakonska mjerila prije stavljanja u promet, moraju se zakonski ispitati, ovjeriti i označiti propisanim oznakama. Bitno je napomenuti, kako se ovjeravati mogu samo ona mjerila koja imaju tipno odobrenje izdano od tijela za ocjenu sukladnosti (notified body) u nekoj državi. Nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i udovoljava svim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, nastupa postupak ovjeravanja - ispitivanje i označavanje mjerila, kojim se potvrđuje usklađenost mjerila s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako ovjereni uređaj zadovoljava klasu i nalazi se unutar dozvoljenih granica, označava se propisanim žigom ili naljepnicom ('Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označavanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava' (NN 113/09, NN 134/09, NN 58/11)), nakon čega se izdaje ovjernica - dokument kojima se potvrđuje da je ovjeravanje mjerila provedeno sa zadovoljavajućim rezultatom. 

Zig

 

Ovjerna razdoblja

Ovjeravanje zakonskih mjerila može biti prvo, redovno i izvanredno. Za prvo ovjeravanje mjerila odgovoran je proizvođač, uvoznik mjerila, odnosno zastupnik strane tvrtke ako se mjerilo stavlja u promet s konsignacijskog skladišta. Redovno ovjeravanje mjerila provodi se u propisanim ovjernim razdobljima za određenu vrstu mjerila ('Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila' (NN 47/05)). Izvanredna ovjera provodi se u slučaju kad zakonito mjerilo nije bilo u upotrebi zbog kvara, tehničkih nedostataka ili zato što nije bilo ovjereno u propisanom vremenskom razdoblju. Ponovno ovjeravanje provodi se npr. za utege razreda točnosti E1, E2, F1, F2, M1, M2 i M3 svake godine, vaga s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti I, II, III i IIII najvećeg vaganja do 9000 kg svake 2 godine. Za ponovno ovjeravanje mora se brinuti imatelj mjerila. Ponovno ovjeravanje mjerila provodi se u prostorijama ovlaštenih servisa za pripremu mjerila i na mjestima ugradnje mjerila. 

 

Naše prednosti:

 ažurnost osoblja

 brzina usluge

 vođenje kompletne evidencije ovjeravanja

 osigurani zamjenski uređaji

 provjerena kvaliteta usluge