Varstvo okolja

Pravilnik o ravnanju z električno in elektronsko opremo (NN. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/2019, 7/20) predpisuje ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, pogoje za ravnanje z odpadno EE, obveznosti in odgovornosti vseh udeleženih v življenjskem ciklu električne in elektronske opreme ter postopke in cilje pri ravnanju z odpadno EE.

Po navedeni Uredbi so električni in elektronski (EE) odpadki:

EE oprema, ki je odpadek v smislu zakona, ki ureja trajnostno ravnanje z odpadki v Republiki Hrvaški, vključno z vsemi komponentami, podsestavi in ​​potrošnim materialom, ki so del izdelka v trenutku odlaganja.

EE oprema (električne in elektronske naprave in oprema) predstavlja vse izdelke in njihove komponente, ki so za svoje primarno in pravilno delovanje odvisni od električne energije ali elektromagnetnih polj kot primarnega vira energije, ter izdelke za proizvodnjo, prenos in merjenje toka oz. elektromagnetno poljsko jakost, ki se lahko uvrščajo v seznam vrst izdelkov iz Priloge 2 in Priloge 4 tega pravilnika ali so jim podobni po namenu in namembnosti in so namenjeni za uporabo pri napetosti, ki ne presega 1000 V za izmenični tok in 1.500 V za enosmerni tok.

Po 13. členu Uredbi o ravnanju z električno in elektronsko opremo (NN. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/2019, 7/20):

(3) Imetnik odpadkov EE je dolžan ločevati odpadke EE od mešanih komunalnih odpadkov in od drugih vrst odpadkov ter jih predati zbiralcu v sistemu, ki ga upravlja Sklad, ali neodvisnemu izvajalcu v celoti in v stanje, iz katerega je razvidno, da ni bil predhodno razstavljen za namene izvleka posameznih komponent ali delov. Za take EE odpadke se štejejo predhodno razstavljeni deli EE opreme, sestavljeni iz več enot (npr. računalniški monitorji, elektromotorji črpalk ali kompresorjev itd.).
...

(6) Oddaja, zbiranje, zbiranje in prevoz ločeno zbranih EE odpadkov se za gospodinjstva in registrirane osebe izvaja brezplačno in na način, ki omogoča optimalne pogoje za pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in druge postopke predelave ter ločevanje nevarnih snovi iz EE odpadki.
(7) Pri zbiranju in prevozu se odpadki EE ne smejo stiskati ali mešati in prevažati z drugimi vrstami odpadkov ter podvrženi posegom, ki škodujejo odpadkom EE ali ogrožajo zdravje ljudi in okolje.

EE oprema je označena z ločenim zbiranjem EE odpadkov, ki je sestavljena iz prekrižanega zbiralnika odpadkov s kolesi. Ta znak mora biti natisnjen vidno, jasno in neizbrisno.

Zaradi varnosti pošiljke je vaša naprava zapakirana v embalažo, ki je izdelana iz materialov, ki niso škodljivi za okolje. Po uspešni namestitvi naprave priporočamo, da embalažo shranite (predvsem v času garancije), embalažo pa oddate v reciklažo. Embalažo, ki ne bo več v uporabi, mora oddati pooblaščeni koncesionar za ravnanje z odpadki. Paketi so izdelani iz materialov, ki ne obremenjujejo okolja in se lahko uporabljajo kot sekundarni material.

Oprema, vključno z dodatki, prazne baterije za enkratno uporabo, baterije za ponovno polnjenje ne sodijo med gospodinjske odpadke; takšna dodatna oprema/oprema je izdelana iz potencialno nevarnega materiala in iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Za informacije o organiziranju recikliranja, vključno z recikliranjem starih naprav, se obrnite na svojega koncesionarja za zbiranje odpadkov, lokalno odlagališče odpadkov ali najbližji center Sartorius.

Za Republiko Hrvaško:

Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o.
Servisni center
Savska 45a, 10290 Zaprešić
Republika Hrvatska
Tel.: +385 (0) 1 3340 290
Fax: +385 (0) 1 3340 299
E-mail: service@sartorius.hr
www.sartorius.hr, pos.sartorius.hr

Za odstranjevanje odpadkov v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) se obrnite na lokalne Sartoriusove centre, pisarne ali distributerje.