Splošni pogoji poslovanja

S tem dokumentom določajo Splošni pogoji poslovanja podjetja Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o. (v nadaljevanju SCLE).

Članek 1.

Na ta dokument se sklicujejo ponudbe, servisne pogodbe, delovni nalogi, dobavnice, vračila, naročila kupcev in drugo pisno komuniciranje s strankami SCLE. Stranka se avtomatično strinja s temi Splošnimi pogoji poslovanja ob sprejetju in/ali izvedbi kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov ter/ali s podpisom na istih.

Članek 2.

PREVZEM IN ODPOSLANJE NAPRAV IN OPREME

Naprave za servis in laboratorij se prevzemajo in odpremajo:

  1. na lokaciji servisnega centra SCLE v Zaprešiću, Savska 45a, znotraj delovnega časa podjetja (pon-pet 08:00-16:00 ure);
  2. osebno dostavo zaposlenih SCLE, ki se zaračuna v skladu s trenutnim cenikom SCLE;
  3. dostava pogodbenih kurirskih služb, ki se zaračuna v skladu s trenutnim cenikom SCLE.

Strošek prevzema in odpreme naprav ni vključen v ceno storitve, razen če je posebej navedeno.

Članek 3.

ČIŠČENJE IN DEKONTAMINACIJA NAPRAV IN OPREME

Naročnik storitev servisa in laboratorija je dolžan pred predajo naprav in opreme očistiti in izvesti dekontaminacijo, da bi zaščitil zaposlene, ki bodo z njimi delali, ter vse tiste, ki sodelujejo v procesu (prevzem, odprema, prevoz).

Naročnik je dolžan izpolniti, overiti in skupaj z napravo in opremo predložiti obrazec o dekontaminaciji, ki je na voljo na povezavi: Izjava o dekontaminaciji in čišćenju opreme in komponent.

Če zaposleni SCLE ob prevzemu ugotovi, da dekontaminacija naprave ali opreme ni bila izvedena, bo le-ta izvedena s strani zaposlenega in zaračunana v skladu s trenutnim cenikom.

Članek 4.

KALIBRACIJA TEHTNIC

SCLE izvaja kalibracijo tehtnic v skladu s notranjimi postopki, ki načeloma vključujejo preverjanje merilnih značilnosti tehtnice s standardnimi utežmi in sestavo poročila o tem. Kalibracija ne vključuje dodatnih del na tehtnici (kot so programiranje, nastavitve, čiščenje, popravilo), in če stranka zahteva isto, bo to zaračunano v skladu s trenutnim cenikom. V primeru, da stranka na podlagi rezultatov kalibracije odloči za izvajanje servisnih aktivnosti na tehtnici in ponovno kalibracijo, bosta zaračunani obe kalibraciji.

Članek 5.

KALIBRACIJA PIPET

SCLE izvaja kalibracijo pipet v skladu s notranjimi postopki, ki načeloma vključujejo preverjanje merilnih značilnosti pipete z merjenjem na tehtnici gravimetrično metodo in sestavo poročila o tem. Kalibracija ne vključuje dodatnih del na pipeti (kot so čiščenje, nastavitve, mazanje), in če stranka zahteva isto, bo to zaračunano v skladu s trenutnim cenikom. V primeru, da stranka na podlagi rezultatov kalibracije odloči za izvajanje servisnih aktivnosti na pipeti in ponovno kalibracijo, bosta zaračunani obe kalibraciji.

Članek 6.

KALIBRIRANJE UTEŽI

SCLE izvaja kalibriranje uteži v skladu z internimi postopki, kar v osnovi vključuje preverjanje mase uteži z merjenjem na tehtnici s metodo primerjave s etalonsko utežjo ter sestavljanje poročila o istem. Kalibriranje ne vključuje dodatna dela na uteži (kot je čiščenje, nastavljanje), in če naročnik to zahteva, bo to zaračunano v skladu z veljavnim cenikom.

Članek 7.

ZAMENSKI NAPRAVE/OPREMA

V primeru dogovora bo SCLE naročniku storitev zagotovil uporabo zamenjskega naprave/opreme. Med uporabo zamenjskega naprave/opreme je naročnik dolžan ravnati pazljivo in ga vrniti v istem stanju kot ob prevzemu. Z podpisom na delovnem nalogu naročnik potrjuje, da je zamenjski naprava/opremo prejel delujočo in nepoškodovano. Po uporabi zamenjskega naprave/opreme bo SCLE to preveril in v primeru ugotovljene škode, ki ni enaka stanju ob prevzemu, bo naročniku zaračunana škoda. Stroški prevoza zamenjskih naprave/opreme se zaračunajo enako kot pri prevzemu in odpremi naprave in opreme, ki je v lasti naročnika.

Članek 8.

PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

Naročnik lahko vloži pritožbo ali reklamacijo prek obrazca Upravljanje pritožb.

Članek 9.

ROK ZA PREVZEM

Naročnik je dolžan prevzeti napravo ali opremo v roku 20 delovnih dni od prejema obvestila od SCLE. V primeru, da SCLE ne uspe dostaviti naprave naročniku, naprava ostane v lasti SCLE.

Članek 10.

DIAGNOSTIKA

Po prejemu naprave ali opreme v servis zaradi popravila, SCLE opravi diagnostiko napake/prijavljenega problema. Nato se oceni strošek popravila in sestavi ponudba. Če stranka sprejme ponudbo, se pristopi k popravilu, pri čemer ponudba vključuje diagnostiko, ne glede na to, ali je navedena kot poseben postavka ponudbe ali ne. Če stranka ne sprejme ponudbe servisa, se diagnostika zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Članek 11.

DOSTOP DO NAPRAVE/OPREME IN POGOJI ZA DELO

Stranka je dolžna zagotoviti dostop do naprave/opreme, ki je predmet servisa/kalibracije, ter pogoje za delo naprave in varno delo serviserja/kalibratorja. Če tega ni izpolnjeno, bo SCLE zaračunal čas priprave in čakanja v skladu z veljavnim cenikom. Prav tako, če dela ni mogoče opraviti ob prvem obisku, bo obisk dodatno zaračunan.

Članek 12.

ODSTOPANJE OD ODGOVORNOSTI

Serviser ni odgovoren za okvare, ki nastanejo med izvajanjem servisa, testiranja, kalibracije, ali umirjanja. Naprava je med potrebnim preizkušanjem izpostavljena maksimalnim obremenitvam. Če uporabnik ne želi prevzeti odgovornosti, lahko testiranje po navodilih in pod nadzorom serviserja izvede predstavnik uporabnika.

Članek 13.

ČAS ODZIVA

Delovni čas SCLE je od 08:00 do 16:00, od ponedeljka do petka. Odziv izven delovnega časa se določi s pogodbo s stranko ali se dodatno zaračuna v skladu z veljavnim cenikom SCLE.

Članek 14.

ODPREMA IZDELKOV

Izdelki, kupljeni pri SCLE, se odpremijo:

  1. na lokaciji SCLE v Zaprešiću, Savska 45a, znotraj delovnega časa podjetja (pon-pet 08:00-16:00);
  2. z osebno dostavo zaposlenih SCLE, ki se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom SCLE;
  3. z dostavo pogodbenih kurirskih služb, ki se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom SCLE.

Strošek dostave ni vključen v ceno izdelka, razen kjer je to posebej navedeno.

Članek 15.

JAMSTVO NA IZDELKE

Obdobje odgovornosti za napake je 12 mesecev po namestitvi s strani servisa SCLE. Če namestitev ni izvedena s strani pooblaščenega servisa, jamstvo ne velja.

Članek 16.

JAMSTVO NA STORITVE

Jamstvo za storitve se prizna le, če se naprava vzdržuje v skladu s priporočili proizvajalca in če se uporabljajo originalni nadomestni deli.

Članek 17.

NAMESTITEV

Namestitev izdelkov iz ponudbe opravijo serviserji in strokovnjaki SCLE. Namestitev se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom in ni vključena v ceno izdelka ali druge storitve, razen kjer je to posebej navedeno. Stranka mora zagotoviti mesto namestitve in potrebne priključke (npr. električno energijo, dovod vode, odtok, omrežje) v skladu z specifikacijo izdelka, ki se namešča. Prav tako mora stranka zagotoviti, da so za montažo izdelka potrebne luknje v stenah in/ali drugih predmetih.

Članek 18.

STORITVE VALIDACIJE IN KVALIFIKACIJE (IQ/OQ/PQ)

Stranka lahko dogovori storitve validacije in kvalifikacije, ki se zaračunavajo v skladu s cenikom SCLE, če se izvajajo po protokolih proizvajalca. Če stranka ima lastne protokole, se cena storitve oblikuje tako, da vključuje stroške dela in priprave. Storitev ne vključuje dokumentacije - ta se zaračuna posebej v skladu z veljavnim cenikom SCLE in proizvajalca (dobavitelja izdelka). Storitev priprave protokola in dokumentacije za validacijo in/ali kvalifikacijo se zaračuna posebej.

Članek 19.

IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKA

Strokovno osebje SCLE na zahtevo stranke izvaja izobraževanje uporabnika v zvezi z delom opreme, naprav, materialov in celotnih procesov. Storitev izobraževanja se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom in ni vključena v ceno izdelka/storitve, razen če je to posebej navedeno.

Članek 20.

OCENA ZAHTEV STRANKE

Strokovno osebje SCLE se pri komunikaciji s stranko trudi opozoriti na morebitne regulativne in podobne zahteve ter ponuditi izkušene nasvete glede ponujene opreme (specifikacije opreme, povezane storitve, kot so overjanje, umirjanje, IQ/OQ/PQ). Kljub temu SCLE ne prevzema odgovornosti za razlago le-teh. Stranka s sprejetjem ponudbe potrjuje, da ponudba ustreza njenim potrebam. V primeru potrebe po naknadnih spremembah postavk ali dodatnih storitev bo to zaračunano v skladu z veljavnim cenikom.

Članek 21.

PLAČILNI POGOJI

Če na ponudbi ni drugače navedeno, je plačilo v celoti avansno.

Članek 22.

PONUDBENI POGOJI

Rok veljavnosti ponudbe je 10 dni, razen če ni drugače navedeno. Cene, navedene v ponudbi, veljajo izključno v skladu s pogoji ponudbe, za količine in način dobave, navedene v ponudbi.

Splošni pogoji poslovanja skupaj s ponudbo tvorijo pravno zavezujočo pogodbo med SCLE in kupcem. Navedeni pogoji se nanašajo na prodajo izdelkov ali storitev, navedenih v ponudbi, in se bodo uporabljali za vse ponudbe in vsako nadaljnje naročilo, ne glede na kakršnekoli pogoje in katerikoli obrazec naročila, naročilnico ali drug dokument. Kupca se šteje, da je sprejel pogoje SCLE s sprejetjem ponudbe ali kateregakoli drugega postopka, ki po veljavnem pravu predstavlja sprejetje, vključno s tem, da ni podal pisnega ugovora proti tem pogojem. Kakršni koli drugačni, nasprotni ali dodatni pogoji, ki jih lahko predloži kupec, so izrecno zavrnjeni in se štejejo za izključene ter se ne štejejo za del nobene pogodbe, tudi če takšni pogoji niso izključeni s strani SCLE v posameznem primeru.

Članek 23.

NAROČILA

SCLE ne jamči, ne trdi niti se ne zavezuje, da bodo vsi Izdelki na voljo za naročilo v vsakem trenutku ali do trenutka sprejetja naročila, niti da SCLE lahko dostavi zahtevane količine. Nobeno naročilo, ki ga je sprejela SCLE, ne more biti preklicano s strani Kupca, razen s pisnim dogovorom SCLE-a in pod pogoji, da Kupcu v celoti povrne vse izgube (vključno z izgubo dobička), stroške (vključno s stroški vseh delavcev in uporabljenih materialov), škodo, odškodnine in stroške, ki nastanejo zaradi odpovedi.

Članek 24.

PREKLIC NAROČILA

Stranka sprejme ponudbo po elektronski pošti in/ali formalnem naročilu, nakar SCLE izda Potrdilo o naročilu. Naročilo zavezuje stranko, šteje se za pogodbo in po sprejetju ga ni mogoče preklicati.

Članek 25.

ROK IZVRŠITVE STORITEV/DOSTAVA BLAGA

Navedeni časi, kot roki za izvršitev določene Storitve/Dostave blaga, temeljijo na ocenah in zato niso zavezujoči.

Članek 26.

PRISTOJNOST V PRIMERU SPOROV

V primeru spora med SCLE in kupcem je pristojno Trgovačko sodišče v Zagrebu.

Članek 27.

ZAKLJUČNE DOLOČBE

Ti Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani SCLE.

SCLE bo morebitne spremembe in dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja objavila na enak način. Na razmerje med SCLE in naročnikom se uporabljajo določbe Splošnih pogojev, ki so bile veljavne ob sklenitvi poslovnega sodelovanja (sprejema ponudbe, naročila itd.).

SCLE si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila ukine, spremeni ali dopolni vsebino Splošnih pogojev poslovanja.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od 6. maja 2024.

Preuzmite Splošne pogoje poslovanja