Opći uvjeti poslovanja

Ovim dokumentom propisuju se Opći uvjeti poslovanja Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. (u daljnjem tekstu SCLE).

Članak 1.

Na ovaj dokument referiraju se ponude, servisni ugovori, radni nalozi, otpremnice, reversi, narudžbe kupaca te ostala pismena komunikacija sa strankama SCLE. Stranka automatski pristaje na ove Opće uvjete poslovanja, prihvaćanjem i/ili realizacijom nekih od prethodno navedenih dokumenata i/ili potpisom na istima.

Članak 2.

PREUZIMANJE I OTPREMA UREĐAJA I OPREME

Uređaji za servis i laboratorij zaprimaju se i otpremaju:

  1. na lokaciji servisnog centra SCLE u Zaprešiću, Savska 45a, unutar radnog vremena tvrtke (pon-pet 08:00-16:00 sati);
  2. osobnom dostavom djelatnika SCLE, koja se naplaćuje prema važećem cjeniku SCLE;
  3. dostavom ugovornih kurirskih službi, koja se naplaćuje prema važećem cjeniku SCLE.

Trošak preuzimanja i otpreme uređaja nije uključen u cijenu usluge, osim tamo gdje je to posebno naznačeno.

Članak 3.

ČIŠĆENJE I DEKONTAMINACIJA UREĐAJA I OPREME

Naručitelj usluge servisa i laboratorija dužan je prije predaje uređaja i opreme, iste očistiti i izvršiti dekontaminaciju kako bi zaštitili djelatnike koji će na istima raditi, ali i sve one koji sudjeluju u procesu (prijem, otprema, prijevoz).

Naručitelj je obvezan ispuniti, ovjeriti i uz uređaj i opremu dostaviti obrazac o dekontaminaciji koji je dostupan na poveznici: Izjava o dekontaminaciji i čišćenju opreme i komponenata.

Ako prilikom zaprimanja, djelatnik SCLE ustanovi da dekontaminacija uređaja ili opreme nije izvršena, ista će biti izvršena od strane djelatnika i naplaćena prema važećem cjeniku.

Članak 4.

UMJERAVANJE VAGA

SCLE provodi umjeravanje vaga prema internom postupku te se načelno sastoji od ispitivanja mjeriteljskih karakteristika vage referentnim utezima te sastavljanja izvješća o istome. Umjeravanje ne uključuje dodatne radove na vagi (poput programiranja, podešavanja, čišćenja, popravka) te ako naručitelj isto zatraži, navedeno će biti naplaćeno prema važećem cjeniku. U slučaju da stranka na temelju rezultata umjeravanja odluči izvoditi servisne aktivnosti na vagi te ponoviti umjeravanje, naplatit će se oba umjeravanja.

Članak 5.

UMJERAVANJE PIPETA

SCLE provodi umjeravanje pipeta prema internom postupku te se načelno sastoji od ispitivanja mjeriteljskih karakteristika pipete mjerenjima na vagi gravimetrijskom metodom te sastavljanja izvješća o istome. Umjeravanje ne uključuje dodatne radove na pipeti (poput čišćenja, podešavanja, podmazivanja) te ako naručitelj isto zatraži, navedeno će biti naplaćeno prema važećem cjeniku. U slučaju da stranka na temelju rezultata umjeravanja odluči izvoditi servisne aktivnosti na pipeti te ponoviti umjeravanje, naplatit će se oba umjeravanja.

Članak 6.

UMJERAVANJE UTEGA

SCLE provodi umjeravanje utega prema internom postupku te se načelno sastoji od ispitivanja mase utega mjerenjima na vagi metodom usporedbe s etalonskim utezima te sastavljanja izvješća o istome. Umjeravanje ne uključuje dodatne radove na utezima (poput čišćenja, podešavanja) te ako naručitelj isto zatraži, navedeno će biti naplaćeno prema važećem cjeniku.

Članak 7.

ZAMJENSKI UREĐAJI/OPREMA

U slučaju da je tako ugovoreno, SCLE naručitelju usluge osigurat će korištenje zamjenskog uređaja/opreme. Naručitelj je za vrijeme korištenja zamjenskog uređaja/opreme dužan istim pažljivo rukovati te ga vratiti u stanju u kakvom je i preuzet. Potpisom na radnom nalogu, naručitelj potvrđuje da je zamjenski uređaj/opremu zaprimio funkcionalan i neoštećen. SCLE će nakon korištenja zamjenskog uređaja/opreme isti provjeriti te ako se utvrdi da stanje ne odgovara onome prilikom preuzimanja, naručitelju će biti naplaćena šteta.

Transport zamjenskih uređaja/opreme podliježe naplati troškova, kao i kod preuzimanja i otpreme uređaja i opreme u vlasništvu naručitelja.

Članak 8.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Naručitelj svoj prigovor ili reklamaciju može uputiti putem obrasca Upravljanje pritužbama.

Članak 9.

ROK ZA PREUZIMANJE

Naručitelj je dužan preuzeti uređaj ili opremu u roku od 20 radnih dana po zaprimanju obavijesti SCLE. U slučaju da SCLE uređaj ne uspije isporučiti naručitelju, isti ostaje u vlasništvu SCLE.

Članak 10.

DIJAGNOSTIKA

Po zaprimanju uređaja ili opreme u servis radi popravka, SCLE vrši dijagnostiku kvara/prijavljenog problema. Nakon toga se procjenjuje trošak popravka te sastavlja ponuda. Ako stranka prihvati ponudu, pristupa se popravku i u tom slučaju ponuda uključuje dijagnostiku, bez obzira je li istaknuta kao posebna stavka ponude ili nije.

Ako stranka ne prihvati ponudu servisa, dijagnostika se naplaćuje prema važećem cjeniku.

Članak 11.

PRISTUP UREĐAJU/OPREMI I UVJETI ZA RAD

Stranka je dužna serviseru/mjeritelju osigurati pristup uređaju/opremi koji su predmet servisa/umjeravanja, kao i uvjete za rad uređaja i uvjete za siguran rad servisera/mjeritelja.

U slučaju da isto nije zadovoljeno, SCLE naplatit će vrijeme pripreme i čekanja po važećem cjeniku. Također, ako se posao ne može odraditi u tom dolasku, dolazak će biti naplaćen zasebno.

Članak 12.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Serviser nije odgovoran za kvarove nastale tijekom izvođenja servisa, testiranja, kalibracije, umjeravanja. Uređaj se radi potrebe ispitivanja izlaže maksimalnim opterećenjima.

Ako korisnik ne želi preuzeti odgovornost, testiranje može prema uputama i uz nadzor servisera provesti predstavnik korisnika.

Članak 13.

VRIJEME ODZIVA

Radno vrijeme SCLE je 08:00-16:00 od ponedjeljka do petka. Odaziv van radnog vremena definira se Ugovorom sa strankom ili posebno naplaćuje prema važećem cjeniku SCLE.

Članak 14.

OTPREMA PROIZVODA

Proizvodi kupljeni u SCLE otpremaju se:

  1. na lokaciji SCLE u Zaprešiću, Savska 45a unutar radnog vremena tvrtke (pon-pet 08:00-16:00 sati);
  2. osobnom dostavom djelatnika SCLE, koja se naplaćuje prema važećem cjeniku SCLE;
  3. dostavom ugovornih kurirskih službi, koja se naplaćuje prema važećem cjeniku SCLE.

Trošak otpreme nije uključen u cijenu proizvoda, osim tamo gdje je to posebno naznačeno.

Članak 15.

JAMSTVO NA PROIZVODE

Period odgovornosti za nedostatke je 12 mjeseci, nakon instalacije od strane servisa SCLE. Ako instalaciju nije izvršio ovlašteni servis, jamstvo ne vrijedi.

Članak 16.

JAMSTVO NA USLUGE

Jamstvo na usluge priznaje se isključivo ako se uređaj održava prema preporukama proizvođača te ako se ugrađuju originalni zamjenski dijelovi.

Članak 17.

INSTALACIJA

Instalaciju proizvoda iz ponude vrše serviseri i stručnjaci SCLE. Instalacija se naplaćuje prema važećem cjeniku i nije uključena u cijenu proizvoda ili druge usluge, osim tamo gdje je to posebno naznačeno.

Stranka je dužna osigurati mjesto instalacije i potrebne priključke (npr. električna energija, dovod vode, odvod, mreža) prema specifikaciji proizvoda koji se instalira. Također, ako je za montažu proizvoda nužno bušenje zidova i/ili drugih predmeta, isto je dužna osigurati stranka.

Članak 18.

USLUGE VALIDACIJE I KVALIFIKACIJE (IQ/OQ/PQ)

Stranka može ugovoriti usluge validacije i kvalifikacije, što se naplaćuje prema cjeniku SCLE, ako se isto radi prema protokolima proizvođača. Ako stranka ima vlastite protokole, cijena usluge se formira tako da uključuje trošak rada i trošak pripreme. Usluga ne uključuje dokumentaciju - ista se naplaćuje posebno prema važećem cjeniku SCLE i proizvođača (dobavljača proizvoda). Usluga izrade protokola i dokumentacije za validaciju i/ili kvalifikaciju naplaćuje se posebno.

Članak 19.

EDUKACIJA KORISNIKA

Stručno osoblje SCLE na zahtjev stranke provodi edukaciju korisnika vezano uz rad s opremom, uređajima, materijalima i cijelih procesa. Usluga edukacije se naplaćuje prema važećem cjeniku i nije uključena u cijenu proizvoda/usluge, osim tamo gdje je to posebno naznačeno.

Članak 20.

PROCJENA ZAHTJEVA STRANKE

Stručno osoblje SCLE u komunikaciji sa strankom potrudit će se skrenuti pažnju na moguće regulatorne i slične zahtjeve, kao i ponuditi iskustvene savjete za nuđenu opremu (specifikacije opreme, vezane usluge poput ovjeravanja, umjeravanja, IQ/OQ/PQ). Ipak, SCLE ne preuzima odgovornost za tumačenje istih. Stranka prihvaćanjem ponude potvrđuje da ponuda odgovara potrebama. U slučaju potrebe za naknadnim izmjenama stavaka ili dodatnim uslugama, isto će biti naplaćeno prema važećem cjeniku.

Članak 21.

UVJETI PLAĆANJA

Ako na ponudi nije naznačeno drugačije, plaćanje je avansno u potpunosti.

Članak 22.

UVJETI PONUDE

Rok važenja ponude je 10 dana, ako drugačije nije navedeno. Cijene istaknute na ponudi važeće su isključivo po uvjetima ponude, za količine i način isporuke istaknut na ponudi.

Opći uvjeti poslovanja zajedno s Ponudom čine pravno obvezujući ugovor između SCLE i kupca. Navedeni uvjeti odnose se na prodaju proizvoda ili usluga navedenih u Ponudi i primijenit će se na sve ponude i svaku naknadnu narudžbu, bez obzira na bilo koje uvjete i na bilo kojem obrascu narudžbe, narudžbenici ili drugom dokumentu. Smatrat će se da je kupac prihvatio uvjete SCLE prihvaćanjem Ponude ili bilo kojeg drugog postupka koji, prema primjenjivom pravu, predstavlja prihvaćanje, uključujući i nepodnošenje pismenog prigovora na ove uvjete. Bilo koji drugačiji, suprotni ili dodatni uvjeti koje može predstaviti Kupac, izričito su odbijeni i smatraju se isključenima te se neće smatrati dijelom bilo kojeg ugovora, čak i u slučaju da takvi uvjeti nisu isključeni od strane SCLE u pojedinačnom slučaju.

Članak 23.

NARUDŽBE

SCLE ne jamči, ne tvrdi niti se obvezuje da će svi Proizvodi biti dostupni za narudžbu u svakom trenutku ili do trenutka prihvaćanja narudžbe, niti da SCLE može isporučiti tražene količine. 

Nijedna narudžba koju je prihvatio SCLE ne može biti otkazana od strane Kupca osim uz pismeni sporazum SCLE-a i pod uvjetima da Kupac u potpunosti nadoknadi SCLE-u sve gubitke (uključujući gubitak dobiti), troškove (uključujući troškove svih radnika i korištenih materijala), štete, naknade i troškove nastale zbog otkazivanja.

Članak 24.

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

Stranka ponudu prihvaća mailom i/ili formalnom narudžbenicom, nakon čega SCLE izdaje Potvrdu narudžbe. Narudžba je za stranku obvezujuća, smatra se ugovorom te je nakon prihvaćanja nije moguće otkazati.

Članak 25.

ROK ZA IZVRŠENJE USLUGA/ISPORUKE ROBE

Naznačena vremena, kao rokovi za izvršenje određene Usluge/Isporuke robe, temelje se na procjenama i stoga nisu obvezujuća.

Članak 26.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju bilo kakvog spora između SCLE i kupca, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 27.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na web stranicama SCLE.

SCLE će sve eventualne izmjene i dopune ovih Općih uvjeta objaviti na isti način. Na odnos SCLE i naručitelja primjenjuju se odredbe Općih uvjeta koje su bile važeće u trenutku sklapanja poslovne suradnje (prihvaćanja ponude, narudžbe i sl.).

SCLE zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako to smatra potrebnim, ukinuti, izmijeniti ili dopuniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 06. svibnja 2024. godine.

Preuzmite Opće uvjete poslovanja